บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา

งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

 

ว่าที่ร้อยตรีโกวิท   จอมคำ
หน่วยพัฒนากีฬา/ศิษย์เก่าสัมพันธ์
เบอร์โทรศัพท์ 053-885438
นายคมสันต์   บังคมเนตร
หน่วยพัฒนานักศึกษาและกิจกรรมนักศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ 053-885436
นายสยมภู  อะโน
หน่วยพัฒนานักศึกษาและกิจกรรมนักศึกษา/
ศิษย์เก่าสัมพันธ์
เบอร์โทรศัพท์ 053-885434
นายธวัชชัย    สร้อยฟ้า
หน่วยพัฒนานักศึกษาและกิจกรรมนักศึกษา/
หน่วยทุนการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ 053-885443
   
งานบริการนักศึกษา
นางสาววรินญา   ม่วงดิบ
หัวหน้างานบริการนักศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ 053-885441
ว่าที่ร้อยตรีหญิงธันยนันท์    ยาประเสริฐ
หน่วยบริการสุขภาพ
เบอร์โทรศัพท์ 053-885696
   
งานบริหารทั่วไป

นางสาวบุดดี   วงค์หาริมาตย์
หัวหน้างานบริหารทั่วไป/หน่วยพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 053-885440

นางสาวจริยา    หมื่นแก้ว
หน่วยการเงินและบัญชี
เบอร์โทรศัพท์ 053-885697
นายปรวัฒน์    พลกันยา
หน่วยธุรการ / หน่วยวินัยนักศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ 053-885435, 053-885437
นายวีรภัทร์    หาญสุข
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
เบอร์โทรศัพท์ 053-885699
   


: : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ : :
: : 202 ถ. โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 : :