บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา

งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

 

นายสยมภู  อะโน
นักวิชาการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ 053-885434
นายธวัชชัย    สร้อยฟ้า
นักวิชาการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ 053-885443
   
งานบริการนักศึกษา
นางสาววรินญา   ม่วงดิบ
หัวหน้างานบริการนักศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ 053-885441
ว่าที่ร้อยตรีหญิงธันยนันท์    ยาประเสริฐ
นักวิชาการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ 053-885696
นายวัสสพล   ฝั้นกาศ
นักวิชาการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ 053-885433
   
งานบริหารทั่วไป
นายคมสันต์   บังคมเนตร
นักวิชาการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ 053-885436

นางสาวบุดดี   วงค์หาริมาตย์
นักวิชาการพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 053-885440

นายศรันย์    สฤษฎิพันธาวาทย์
นักวิชาการเงินและบัญชี
เบอร์โทรศัพท์ 053-885432
นายวีรภัทร์    หาญสุข
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
เบอร์โทรศัพท์ 053-885699
   


: : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ : :
: : 202 ถ. โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 : :