ประวัติความเป็นมา กองพัฒนานักศึกษา

               กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 โดยใช้ชื่อว่า ฝ่ายกิจการนักศึกษา มีหัวหน้าสำนักกิจการนักศึกษาควบคุมดูแลและรับผิดชอบทั้งนี้ตำแหน่งหัวหน้าสำนักกิจการนักศึกษา
สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏเป็นผู้แต่งตั้งขึ้น โดยการเสนอแนะของอธิการบดี (ตำแหน่งสมัยนั้น) สำหรับรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษานั้น ทำหน้าที่ในเชิงนโยบาย คือ รับผิดชอบให้คำแนะนำ กำหนดนโยบาย ซึ่งรับมาจาก อธิการบดี – สภาสถาบันหรือจากสภาสถาบันราชภัฏ (ส่วนกลาง) ให้หัวหน้าสำนักกิจการนักศึกษาปฏิบัติ ให้ถูกต้องมีคุณภาพและสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหารระดับต่างๆ

               ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการแบ่งส่วนราชการในสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2542 กำหนดให้มีผู้อำนวยการ สำนักกิจการนักศึกษาโดยมีเจตนาให้งานส่วนนี้มีสภาพใหญ่ขึ้นและผู้อำนวยการ
ก็มีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ และอำนาจกว้างขวางขึ้นอย่างชัดเจน ทำหน้าที่ควบคุมดูแล มีอำนาจกำหนด แนวปฏิบัติ นโยบายและตัดสินใจ บางระดับที่ระบุไว้ในระเบียบ ข้อบังคับ ทั้งนี้คอยประสาน อำนวยความสะดวกให้กิจการนักศึกษาเป็นไป อย่างราบรื่น มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ
               เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอันมีผลให้สถาบันราชภัฏ เปลี่ยนชื่อเป็น มหาวิทยาลัยราชภัฏและมีสภาพเป็นนิติบุคคลโดยสมบูรณ์ และในวันที่ 14 มิถุนายน 2547 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ได้ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เป็นที่เรียบร้อย ทำให้สำนักกิจการนักศึกษา เปลี่ยนสภาพเป็นกองพัฒนานักศึกษา ตามการเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัย: : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ : :
: : 202 ถ. โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 : :