ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง การผ่อนผันชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙ (ไม่เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง แต่ประสบปัญหาและอุปสรรค)

ประกาศรายชื่อผู้ยื่นขอผ่อนผันทหารกองประจำการ ประจำปี ๒๕๖๐

แบบเสนอชื่อนักศึกษาผู้ที่สมควรได้รับรางวัลพระพิฆเนศวรประจำปี ๒๕๖๐

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครสมาชิกสภานักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒

 

     
     
Visitor counter     

: : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ : :
: : 202 ถ. โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 : :