แบบฟอร์มคำขอกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง การให้ทุนนักศึกษาเป็นค่ารถโดยสารสำหรับการเดินทางไปเรียน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา กยศ.และกรอ. ครั้งที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง ปฏิทินการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประเภทผู้กู้รายเก่าจากสถาบันเดิม และผู้กู้รายใหม่ ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ เพื่อขอรับทุนเป็นค่ารถโดยสาร สำหรับเดินทางไปเรียน ณ ศูนย์แม่ริม

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครนักศึกษา เพื่อขอรับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครนักศึกษา เพื่อขอรับทุนอาหารกลางวันของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครนักศึกษาเพื่อช่วยปฏิบัติงานราชการประจำหน่วยงานภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ชำระเงินช้ากว่ากำหนดและเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

 

     
     
Visitor counter     

: : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ : :
: : 202 ถ. โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 : :