ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระพิฆเนศวร ประจำปี ๒๕๖๐

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง ผลการแข่งขันกีฬายุวชนภาคฤดูร้อน To Be Number One ต้านยาเสพติด อายุไม่เกิน ๑๗ ปี ครั้งที่ ๓๓ ประจำปี ๒๕๖๐

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง เปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนอาหารกลางวันของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดการรับสมัคร และรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ประกาศเรื่องรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (สำหรับนักศึกษาใหม่ รหัส๖๐)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง ปฏิทินกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประเภทผู้กู้รายเก่าเลื่อนชั้นปี ที่เคยทำสัญญากับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

 

     
     
Visitor counter     

: : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ : :
: : 202 ถ. โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 : :