ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง เลื่อนกำหนดการลงนามใบยืนยันการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาของผู้กู้ (กยศ.) ประเภทผู้กู้รายเก่าเลื่อนชั้นปี

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประเภทผู้กู้รายเก่าเลื่อนชั้นปี ที่เคยทำสัญญากับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เพิ่มเติม)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาเงินกู้เพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ เพิ่มเติม

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการความร่วมมือทางด้านวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และ October 6 University

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง การผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ และได้รับการพิจารณาว่าเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง

หนังสือขอความอนุเคราะห์ลงนามรับรองลายมือชื่อผู้ค้ำประกัน

ขั้นตอนการเขียนสัญญา และบันทึกค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครนักศึกษา ชั้นปีที่ ๒ ขึ้นไป เพื่อขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

 

     
     
Visitor counter     

: : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ : :
: : 202 ถ. โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 : :