ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง ปฏิทินกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประเภทผู้กู้รายเก่าเลื่อนชั้นปี ที่เคยทำสัญญากับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครนักศึกษาเพื่อทำประกันอุบัติเหตุ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง เลื่อนกำหนดการลงนามใบยืนยันการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาของผู้กู้ (กยศ.) ประเภทผู้กู้รายเก่าเลื่อนชั้นปี

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประเภทผู้กู้รายเก่าเลื่อนชั้นปี ที่เคยทำสัญญากับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เพิ่มเติม)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกให้รับทุนการศึกษา ของ ดร.สุธาสินี นิติสาครินทร์ บริษัท ฟิล์มมาสเตอร์ จำกัด ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง ให้นักศึกษาที่ประสงค์จะกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.) และ (กรอ.) ยื่นแบบคำขอกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (รอบสุดท้าย)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาของระดับปริญญาตรีที่ชำระเงินช้ากว่ากำหนดและเป็นผู้ขาดแคลนอย่างแท้จริง

แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลนักศึกษา โครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย

 

     
     
Visitor counter     

: : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ : :
: : 202 ถ. โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 : :