กองทุนเงินกู้ คู่การศึกษา

จับจ่ายรู้ค่า ถึงเวลาใช้คืน

* ท่านควรใช้โปรแกรม Internet Explorer Version 6.0 หรือ 8.0 เท่านั้น ในการเข้าสู่ระบบ *


File (.doc)

File (.pdf)

      

หนังสือราชการ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ลงนามรับรองลายมือชื่อผู้ค้ำประกัน กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ประเภทผู้กู้รายเก่าจากสถาบันเดิม รหัส ๕๙ ภาคปกติ และผู้กู้รายเก่าที่เคยทำสัญญาจาก CMRU ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง ให้นักศึกษาที่ยื่นความจำนงขอรับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ ๑ รหัส ๕๙ ภาคปกติ และภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ เข้ารับการสัมภาษณ์

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ประเภทผู้กู้รายเก่า ที่เคยทำสัญญากับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครนักศึกษา ชั้นปีที่ ๑ รหัส ๕๙ ภาคปกติ และภาคพิเศษ เพื่อรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง ให้นักศึกษาที่ยื่นความจำนงขอรับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ เข้ารับการสัมภาษณ์

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่เข้ารับมอบทุนการศึกษา ของ ดร.สุธาสินี นิติสาครินทร์ บริษัท ฟิล์มมาสเตอร์ จำกัด ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อรับทุนการศึกษาของ ดร.สุธาสินี นิติสาครินทร์ บริษัท ฟิล์มมาสเตอร์ จำกัด ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครนักศึกษา เพื่อขอรับทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๙

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตทุกสาขาวิชาเพื่อขอรับทุนนักศึกษา ดร.สุธาสินี นิติสาครินทร์ บริษัท ฟิล์มมาสเตอร์ จำกัด ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครนักศึกษาเพื่อช่วยปฏิบัติงานราชการประจำหน่วยงานภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง ให้นักศึกษาที่ประสงค์จะกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ประเภทผู้กู้รายใหม่ รหัส ๕๘ ที่ไม่เคยทำสัญญากับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ดำเนินการยืนยันคำขอกู้ผ่านระบบ e-studentloan และยื่นคำขอกู้พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง ให้นักศึกษาที่ประสงค์จะกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประเภทผู้กู้รายเก่าจากสถาบันเดิม และผู้กู้รายใหม่ ยืนยันคำขอกู้ผ่านระบบ e-studentloan และยื่นคำขอกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาพร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
(แบบฟอร์มสำหรับผู้กู้รายใหม่)

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง ให้นักศึกษาที่ประสงค์จะกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประเภทผู้กู้รายเก่าจากสถาบันเดิม และผู้กู้รายใหม่ ยืนยันคำขอกู้ผ่านระบบ e-studentloan และยื่นคำขอกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาพร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
(แบบฟอร์มสำหรับผู้กู้รายเก่าจากสถาบันเดิม)

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง ให้นักศึกษาที่ประสงค์จะกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประเภทผู้กู้รายเก่าจากสถาบันเดิม และผู้กู้รายใหม่ ยืนยันคำขอกู้ผ่านระบบ e-studentloan และยื่นคำขอกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาพร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
(แบบฟอร์มสำหรับผู้กู้รายเก่าที่เคยทำสัญญากับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่องรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อรับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่องให้นักศึกษาผู้กู้ยืมเงิน ประเภทผู้กู้รายเก่า ที่เคยทำสัญญากับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประสงค์จะกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ดำเนินการยืนยันคำขอกู้ผ่านระบบ e-studentloan และยื่นคำขอกู้ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครนักศึกษา เพื่อขอรับทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๘

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้รับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

 

 

 

 : : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ : :
: : 202 ถ. โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 : :