ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ชำระเงินช้ากว่ากำหนดและเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง การผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ชำระเงินช้ากว่ากำหนดและเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง ประจำการศึกษาที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง การผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ละทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ และได้รับการพิจารณาว่าเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ชำระเงินช้ากว่ากำหนดและเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง ประจำภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

ประกาศรายชื่อผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 และได้พิจารณาว่าเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง

ประกาศ เรื่อง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาระดับ ป.ตรี ที่ชำระช้ากว่ากำหนดและเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง (ฉบับที่ 1-2)

 

 

 
: : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ : :
: : 202 ถ. โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 : :