นางสาววรินญา   ม่วงดิบ
หัวหน้างานบริการนักศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ 053-885441
ว่าที่ร้อยตรีหญิงธันยนันท์    ยาประเสริฐ
เบอร์โทรศัพท์ 053-885696: : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ : :
: : 202 ถ. โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 : :