นางสาวบุดดี   วงค์หาริมาตย์ 
หัวหน้างานบริหารทั่วไป/หน่วยพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 053-885440
นางสาวจริยา    หมื่นแก้ว
หน่วยการเงินและบัญชี
เบอร์โทรศัพท์ 053-885697
นายปรวัฒน์    พลกันยา
หน่วยธุรการ / หน่วยวินัยนักศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ 053-885435, 053-885437

 

 



: : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ : :
: : 202 ถ. โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 : :