ว่าที่ร้อยตรีโกวิท   จอมคำ
หน่วยพัฒนากีฬา/ศิษย์เก่าสัมพันธ์
เบอร์โทรศัพท์ 053-885438
นายสยมภู  อะโน
หน่วยพัฒนานักศึกษาและกิจกรรมนักศึกษา
ศิษย์เก่าสัมพันธ์
เบอร์โทรศัพท์ 053-885434
นายธวัชชัย    สร้อยฟ้า
หน่วยพัฒนานักศึกษาและกิจกรรมนักศึกษา
หน่วยทุนการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ 053-885443

 

 : : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ : :
: : 202 ถ. โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 : :