ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดการรับสมัคร และรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ประกาศเรื่องรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (สำหรับนักศึกษาใหม่ รหัส๖๐)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง ปฏิทินกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประเภทผู้กู้รายเก่าเลื่อนชั้นปี ที่เคยทำสัญญากับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครนักศึกษาเพื่อทำประกันอุบัติเหตุ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อรับทุนการศึกษา ของ ดร.สุธาสินี นิติสาครินทร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง เลื่อนกำหนดการลงนามใบยืนยันการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาของผู้กู้ (กยศ.) ประเภทผู้กู้รายเก่าเลื่อนชั้นปี

 

     
     
Visitor counter     

: : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ : :
: : 202 ถ. โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 : :