หนังสือขอความอนุเคราะห์ลงนามรับรองลายมือชื่อผู้ค้ำประกัน

ขั้นตอนการเขียนสัญญา และบันทึกค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครนักศึกษา ชั้นปีที่ ๒ ขึ้นไป เพื่อขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

คำร้องขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี ๒๕๖๑

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครนักศึกษา ชั้นปีที่ ๑ รหัส ๖๐ เพื่อขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้รับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๒ ขึ้นไป

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้รับทุนอาหารกลางวันของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประเภทผู้กู้รายใหม่ เพิ่มเติม

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง การผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง ภาคเรียนที่ ๒ / ๒๕๖๐

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการผ่อนผันการชำระค่าธรรมการศึกษาของนักศึกษา ระดับปริญญาตรีที่ชำระเงินช้ากว่ากำหนดและเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒

 

     
     
Visitor counter     

: : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ : :
: : 202 ถ. โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 : :