ข้อมูลการชำระเงินค่าสมัครกีฬายุวชนภาคฤดูร้อน ประจำปี 2560
ชนิดกีฬา วอลเลย์บอลทีมชาย

ลำดับ

ชื่อทีม

สถาบัน

ค่าสมัคร

ค่าประกันทีม

1 โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ A โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์

ชำระเงินแล้ว

ชำระเงินแล้ว

2 โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ B โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์

ชำระเงินแล้ว

ชำระเงินแล้ว

3 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม โรงเรียนสันทรายวิทยาคม

ชำระเงินแล้ว

ชำระเงินแล้ว

4 ช่อบานชื่น โรงเรียนสันทรายวิทยาคม

ชำระเงินแล้ว

ชำระเงินแล้ว

5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ชำระเงินแล้ว

ชำระเงินแล้ว

6 โรงเรียนบุยวาทย์วิทยาลัย โรงเรียนบุยวาทย์วิทยาลัย

ชำระเงินแล้ว

ชำระเงินแล้ว

7 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

ชำระเงินแล้ว

ชำระเงินแล้ว

8 โรงเรียนเม็งรายมหาราช โรงเรียนเม็งรายมหาราช

ชำระเงินแล้ว

ชำระเงินแล้ว

9 โรงเรียนวัดเวฬุวัน โรงเรียนวัดเวฬุวัน

ยังไม่ได้ชำระเงิน

ยังไม่ได้ชำระเงิน

10 โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม

ชำระเงินแล้ว

ชำระเงินแล้ว

11 โรงเรียนจอมทอง โรงเรียนจอมทอง

ยังไม่ได้ชำระเงิน

ยังไม่ได้ชำระเงิน

12 บ้านโคมเขียว บ้านโคมเขียว

ยังไม่ได้ชำระเงิน

ยังไม่ได้ชำระเงิน

ข้อมูลการชำระเงินค่าสมัครกีฬายุวชนภาคฤดูร้อน ประจำปี 2560
ชนิดกีฬา วอลเลย์บอลทีมหญิง

ลำดับ

ชื่อทีม

สถาบัน

ค่าสมัคร

ค่าประกันทีม

1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ชำระเงินแล้ว

ชำระเงินแล้ว

2 โรงเรยีนวัฒโนทัยพายัพ A โรงเรยีนวัฒโนทัยพายัพ

ชำระเงินแล้ว

ชำระเงินแล้ว

3 โรงเรยีนวัฒโนทัยพายัพ B โรงเรยีนวัฒโนทัยพายัพ

ชำระเงินแล้ว

ชำระเงินแล้ว

4 โรงเรียนเม็งรายมหาราช โรงเรียนเม็งรายมหาราช

ยังไม่ได้ชำระเงิน

ยังไม่ได้ชำระเงิน

5 โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม

ชำระเงินแล้ว

ชำระเงินแล้ว

6 สตรีวอลเลย์บอล สตรีวอลเลย์บอล

ยังไม่ได้ชำระเงิน

ยังไม่ได้ชำระเงิน