ข้อมูลการชำระเงินค่าสมัครกีฬายุวชนภาคฤดูร้อน ประจำปี 2560
ชนิดกีฬา ฟุตซอลทีมชาย

ลำดับ

ชื่อทีม

สถาบัน

ค่าสมัคร

ค่าประกันทีม

1 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

ชำระเงินแล้ว

ชำระเงินแล้ว

2 โรงเรียนอนุบาลวรานีกูล โรงเรียนอนุบาลวรานีกูล

ยังไม่ได้ชำระเงิน

ยังไม่ได้ชำระเงิน

3 โรงเรียนวชิราลัย โรงเรียนวชิราลัย

ยังไม่ได้ชำระเงิน

ยังไม่ได้ชำระเงิน

4 แมงป่อง เทศบาลตำบลแม่แรม

ชำระเงินแล้ว

ชำระเงินแล้ว

5 CISAT.RMUTL มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา

ยังไม่ได้ชำระเงิน

ยังไม่ได้ชำระเงิน

6 Navamin Futsal Club A โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ

ชำระเงินแล้ว

ชำระเงินแล้ว

7 Navamin Futsal Club B โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ

ชำระเงินแล้ว

ชำระเงินแล้ว

8 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ชำระเงินแล้ว

ชำระเงินแล้ว

9 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย A โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย

ยังไม่ได้ชำระเงิน

ยังไม่ได้ชำระเงิน

10 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย B โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย

ยังไม่ได้ชำระเงิน

ยังไม่ได้ชำระเงิน

11 โรงเรียนรังษีวิทยา โรงเรียนรังษีวิทยา

ยังไม่ได้ชำระเงิน

ยังไม่ได้ชำระเงิน

12 โรงเรียนวชิรวิทย์ โรงเรียนวชิรวิทย์

ชำระเงินแล้ว

ชำระเงินแล้ว

13 Ping Ping Sport ร้าน Ping Ping Sport

ยังไม่ได้ชำระเงิน

ยังไม่ได้ชำระเงิน

14 เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง

ชำระเงินแล้ว

ชำระเงินแล้ว

15 โรงเรียนวารีเชียงใหม่ โรงเรียนวารีเชียงใหม่

ยังไม่ได้ชำระเงิน

ยังไม่ได้ชำระเงิน

16 โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน

ยังไม่ได้ชำระเงิน

ยังไม่ได้ชำระเงิน