ข้อมูลการชำระเงินค่าสมัครกีฬายุวชนภาคฤดูร้อน ประจำปี 2560
ชนิดกีฬา บาสเกตบอลทีมชาย

ลำดับ

ชื่อทีม

สถาบัน

ค่าสมัคร

ค่าประกันทีม

1 เทพนกยูง เทพนกยูง

ยังไม่ได้ชำระเงิน

ยังไม่ได้ชำระเงิน

2 CISAT.RMUTL มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา

ยังไม่ได้ชำระเงิน

ยังไม่ได้ชำระเงิน

3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ชำระเงินแล้ว

ชำระเงินแล้ว

4 โรงเรียนปริ้นส์รอยแยลส์วิทยาลัย โรงเรียนปริ้นส์รอยแยลส์วิทยาลัย

ยังไม่ได้ชำระเงิน

ยังไม่ได้ชำระเงิน

5 โรงเรียนดาราวิทยาลัย A โรงเรียนดาราวิทยาลัย

ชำระเงินแล้ว

ชำระเงินแล้ว

6 โรงเรียนดาราวิทยาลัย B โรงเรียนดาราวิทยาลัย

ชำระเงินแล้ว

ชำระเงินแล้ว

7 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์

ยังไม่ได้ชำระเงิน

ยังไม่ได้ชำระเงิน

8 ศิษย์ครูน้อย ศิษย์ครูน้อย

ชำระเงินแล้ว

ชำระเงินแล้ว

9 ลูกรักครูน้อย ลูกรักครูน้อย

ชำระเงินแล้ว

ชำระเงินแล้ว

10 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

ชำระเงินแล้ว

ชำระเงินแล้ว

11 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย A โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

ชำระเงินแล้ว

ชำระเงินแล้ว

12 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย B โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

ชำระเงินแล้ว

ชำระเงินแล้ว

13 Fourteen Basketball Fourteen Basketball

ชำระเงินแล้ว

ชำระเงินแล้ว

14 โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์

ยังไม่ได้ชำระเงิน

ยังไม่ได้ชำระเงิน

ข้อมูลการชำระเงินค่าสมัครกีฬายุวชนภาคฤดูร้อน ประจำปี 2560
ชนิดกีฬา บาสเกตบอลทีมหญิง

ลำดับ

ชื่อทีม

สถาบัน

ค่าสมัคร

ค่าประกันทีม

1 นิมานรดี มูลนิธิพัฒนาเครือข่ายเอดส์ภาคเหนือ

ชำระเงินแล้ว

ชำระเงินแล้ว

2 เทพนกยูง เทพนกยูง

ยังไม่ได้ชำระเงิน

ยังไม่ได้ชำระเงิน

3 โซน ศิษย์เก่า Y.R.C

ชำระเงินแล้ว

ชำระเงินแล้ว

4 โรงเรียนดาราวิทยาลัย A โรงเรียนดาราวิทยาลัย

ชำระเงินแล้ว

ชำระเงินแล้ว

5 โรงเรียนดาราวิทยาลัย B โรงเรียนดาราวิทยาลัย

ชำระเงินแล้ว

ชำระเงินแล้ว

6 โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ A โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่

ยังไม่ได้ชำระเงิน

ยังไม่ได้ชำระเงิน

7 โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ B โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่

ยังไม่ได้ชำระเงิน

ยังไม่ได้ชำระเงิน

8 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย

ยังไม่ได้ชำระเงิน

ยังไม่ได้ชำระเงิน