ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ประเภทผู้กู้รายเก่าเลื่อนชั้นปี ประจำปีการศึกษา 2561

ลำดับ

ข้อมูล

1 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.) และกรอ. ประเภทผู้กู้รายเก่าเลื่อนชั้นปีที่เคยทำสัญญากับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
2 รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประเภทผู้กู้รายเก่าเลื่อนชั้นปี คณะครุศาสตร์
3 รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประเภทผู้กู้รายเก่าเลื่อนชั้นปี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4 รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประเภทผู้กู้รายเก่าเลื่อนชั้นปี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5 รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประเภทผู้กู้รายเก่าเลื่อนชั้นปี คณะวิทยาการจัดการ
6 รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประเภทผู้กู้รายเก่าเลื่อนชั้นปี คณะเทคโนโลยีการเกษตร
7 รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประเภทผู้กู้รายเก่าเลื่อนชั้นปี วิทยาลัยนานาชาติ
8 รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประเภทผู้กู้รายเก่าเลื่อนชั้นปี วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
9 รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประเภทผู้กู้รายเก่าเลื่อนชั้นปี นักศึกษาภาคพิเศษ
10 รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กรอ.)