ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ประเภทผู้กู้รายเก่าเลื่อนชั้นปี ประจำปีการศึกษา 2560

ลำดับ

ข้อมูล

1 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประเภทผู้กู้รายเก่าเลื่อนชั้นปีที่เคยทำสัญญากับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
2 รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประเภทผู้กู้รายเก่าเลื่อนชั้นปี คณะครุศาสตร
3 รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประเภทผู้กู้รายเก่าเลื่อนชั้นปี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร
4 รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประเภทผู้กู้รายเก่าเลื่อนชั้นปี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย
5 รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประเภทผู้กู้รายเก่าเลื่อนชั้นปี คณะวิทยาการจัดการ
6 รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประเภทผู้กู้รายเก่าเลื่อนชั้นปี คณะเทคโนโลยีการเกษตร
7 รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประเภทผู้กู้รายเก่าเลื่อนชั้นปี วิทยาลัยนานาชาติ
8 รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประเภทผู้กู้รายเก่าเลื่อนชั้นปี วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
9 รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประเภทผู้กู้รายเก่าเลื่อนชั้นปี นักศึกษาภาคพิเศษ